Monthly Archives: Květen 2013

Handelskorrespondenz

Nenne die Teile des Musterbriefes:
Briefkopf – hlavička dopisu
Anschrift des Empfängers – adresa příjemce
Bezugszeichen und Datum – referenční číslo (odkazová řádka) a datum
Betreffzeile – věc
Anrede – oslovení
Brieftext – text dopisu
Schlussformel – závěrečná formulace
Unterschrift – podpis
Anlage – příloha

die Anfrage – poptávka
das Angebot – nabídka
die Bestellung, der Auftrag – objednávka
Lieferungsverzögerung: Mahnung – zpoždění dodávky: varování
die Beschwerde – reklamace

Alukov Unser Unternehmen ist ein Hersteller von Aluminium-Leitern. Wir würden sie gerne in Deutschland zum Verkauf anbieten. Im Anhang zu präsentieren ein Angebot, Aussichten und Einfuhrpreise. Import Rabatt beträgt 10%. Datum der Lieferung wird nach der Bestellmenge bestimmt werden. Leitern entsprechen deutschen Sicherheitsvorschriften und EU-Vorschriften.

Aufgrund Ihres Angebots bestelle ich folgende Artikel: …
Na základě Vaší nabídky objednávám toto zboží: …
Wir bitten um prompte Bestätigung und Angabe des frühesten Liefertermins.
Prosíme Vás o bezodkladné potvrzení a údaj nejbližšího termínu dodání.
Wenn die Sendung nicht bis … eintrifft, muß ich die Annahme ablehnen.
Pokud zásilka nedorazí do …, musím odmítnout její přijetí.
Wir haben ein Fehlgewicht von … kg testgestellt.
Zjistili jsme, že nám chybí několik kilogramů zboží.
Ein Teil der Waren ist auf dem Transport beschädigt worden.
Část zboží byla poškozena při přepravě.

Lebenslauf, Arbeittsmarkt, Berufe

Střední odborná škola – Fachoberschule
Vyšší odborná škola – Höhere Fachoberschule

 

Ich brauche der Lebenslauf, wenn ich mich eine Stelle bewerbe. Biographie enthält Informationen über den Antragsteller, Schulausbildung und Praxis.

Der Lebenslauf besteht aus Punkten:
Name
Geburtsdatum
Geburtsort
Familienstand
Schulausbildung
Berufsausbildung
Berufstätigkeit
Besondere Kenntnisse
Sprachkenntnisse

Medien

1454 – Johannes Gutenberg erfand Buchdruck

1609 – Die ersten Zeitungen der Weltrelationen in  Straßburg

1884 – die erste Zeilensetztmaschine beendet die Handarbeit

1923 – der erste öffentliche Hoffung

1936 – die Olympischen Spiele wurde mit 3 Kameras live übertragen

1941 – Konrad Zuse präsentiert den ersten Programm gesteuerten elektromechanischen Rechner

1950 – startet die erste Taschenbuch

1954 – startet „Deutsches Fernsehen“

1990-er – erschien Internet

2010 – alles deutschen Medien Netze sind Digitalisiert

Fernsehstuben – ateliér
Weitreichende – dalekosáhlý

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby

– podnikající na základě Živnostenského zákona (Živnostníci)
– podnikající na základě jiných právních předpisů (advokáti, lékaři, exekutoři, auditoři, daňový poradci,…)

Právnické osoby

– společnosti osobní – veřejná obchodní společnosti, komanditní společnost
– společnosti kapitálové – a.s., s.r.o.
– družstva
– státní podniky

Živnost

– soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
– Živnost není např. povolání lékařů, auditorů, daňových poradců, advokátů, notářů, činnost bank, výroba a rozvod elektřiny, provozování rozhlasového a TV vysílání, výchova vzdělávání ve školách pronájem nemovitosti, bytu a nebytových prostor
– jedná se o podnikání dle specializovaného zákona pro danou činnost
– živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů) splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

a.) všeobecné
– 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů)

b.) zvláštní
– odborná a jiná způsobilost – pro každý druh živnosti přímo uvedeno v příloze zákona

U fyzické osoby musí dané podmínky splňovat sám podnikatel, pokud nesplňuje může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje. U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu).

Obchodní právo

– souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním
– odvětví soukromého práva (rovné postavení účastníků)

Prameny obchodního práva
– zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
– zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v otázkách neupravených obchodním zákoníkem – např. pronájem nemovitosti)

Obchodní zákoník

– člení se do tří částí

1. Obecná ustanovení
– podnikání, obchodní rejstřík, obchodní firma, jednání podnikatele, plné moci, obchodní tajemství, podnikání zahraničních osob, obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž

2. Obchodní společnosti a družstva
– v.o.s., k.s., a.s., s.r.o., družstvo

3. Obchodní závazkové vztahy
– uzavírání smluv mezi podnikateli, závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Matlat MatLab

Svět by byl hned o něco krásnější nebýt bojů s MatLabem v RR/MTR. Aneb už od pátku s tím válčím.MatLab

Měření zvuku

Zvuk  
– tón
– hluk

Jde o působení akustického tlaku na ušní bubínek. Rozsah frekvencí slyšitelných pro lidské ucho je 16Hz až 20kHz. Zvířata slyší vyšší frekvence. Intenzita zvuku je udávána v dB. Frekvenci nižší nez 16 Hz má infrazvuk, frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk. Akustický tlak p (pa) je zvýšení nebo snížení tlaku oproti klidovému barometrickému tlaku.

vzorec_lp

po – práh slyšitelnosti po=2∙10-5 Pa

Lp=50 dBa            šepot
Lp=80 dBa            obráběcí stroj
Lp=90 dBa            vlak
Lp=130 dBa         práh bolesti