Pracovní poměr

Druhy pracovního poměru:

Dle rozsahu pracovní doby:

 • Plný pracovní úvazek – základní pracovní doba 48hodin týdně (bez přestávek na jídlo a oddech) = 100% platu
 • Částečný pracovní úvazek – při polovině základní doby dostaneme 50% platu

Dle doby ukončení:

Pracovní poměr na dobu určitou – Maximálně na tři roky a lze maximálně dvakrát prodloužit. V případě, že jsme vyčerpali maximální délku nebo počet prodloužení a pak bychom tam tři roky nevykonávali závislou činnost, tak zase může dávat smlouvu na dobu určitou.

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pokud není v pracovní smlouvě stanoveno ani jedno, tak je to automaticky na dobu neučitou.

Vznik pracovního poměru

1.)    Pracovní smlouvou – dnem, který byl ujednán jako den nástupu do práce. Může začínat i dnem, který je státní svátek.

2.)    Jmenováním – v zákonem stanovených případech – např. ve státních orgánech, dnem, který je stanoven jako den nástupu do funkce.

Pracovní smlouva

Základní zákonné náležitosti:

 • Druh práce
 • Místo výkonu práce
 • Dne nástupu do zaměstnání

K podpisu pracovní smlouvy musí dojít nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Musí být provedena písemně a ve dvou vyhotoveních (zaměstnavatel a zaměstnanec).

Obvyklé náležitosti – ve smlouvě být mohou, ale nemusí. Zaměstnavatel může zaměstnance informovat písemně nejpozději do jednoho měsíce.

 • délka dovolené
 • týdenní pracovní doba
 • délka pracovního poměru
 • výpovědní lhůta
 • zkušební doba

Zkušební doba – doba, po kterou může zaměstnavateli zaměstnanec ukončit pracovní smlouvu bez udání důvodu – nutno písemně. Měl by to ale oznámit 3 dny dopředu. U běžných zaměstnanců je zkušební doba max. 3 měsíce, u vedoucích 6 měsíců. Musí být sjednána písemně. Pokud není uvedena, tak není.

Konkurenční doložka

Musí být v pracovní smlouvě sjednána písemně, jinak je neplatná. Zaměstnanec se zavazuje, že maximálně po dobu 1 roku po skončení pracovního poměru nebude vykonávat výdělečnou činnost stejnou jako činnost zaměstnavatele. Pokud tento závazek zaměstnanec poruší, musí zaplatit zaměstnavateli sjednanou smluvní pokutu. Zaměstnavatel se zavazuje po tuto dobu zaměstnanci vyplácet přiměřené peněžité vyrovnání (minimálně ½ průměrného platu).

Zaměstnavatel ji může vypovědět pouze po dobu trvání pracovního poměru. Zaměstnanec ji může vypovědět pouze tehdy, pokud je zaměstnavatel alespoň 15 dnů v prodlení s výplatou peněžitého vyrovnání. Musí být podepsána nejpozději v den nástupu do práce.

Změny pracovního poměru

Změna druhu práce       a.) Dohodou – vyžaduje souhlas obou stran

b.) Jednostranné rozhodnutí zaměstnavatele – bez souhlasu zaměstnance

 

Jednostranné:

Zaměstnavatel musí zaměstnance převést na jinou práci pokud:

 • podle lékařského posudku zaměstnanec ztratí způsobilost konat dosavadní práci
 • těhotná žena nebo matka dítěte do 9ti měsíců koná práci ohrožující její těhotenství či mateřství
 • to vyžaduje zájem na ochraně před infekčními nemocemi
 • to vyžaduje výkon pravomocného rozhodnutí soudu

Zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci:

 • výpověď pro nesplnění předpokladů pro výkon sjednané práce nebo porušení pracovní kázně
 • proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkonů
 • zaměstnanec dočasně ztratil předpoklady pro výkon sjednané práce (maximálně 30dnů v roce)
 • je-li to potřeba k odvrácení mimořádné události nebo ke zmírnění jejích následků

Změna místa výkonu práce – možné pouze dohodou (nutný souhlas obou stran). Odpadnou-li důvody pro přeložení, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance zpět na jeho pracoviště. Zaměstnanec může pořádat o přeložení ze zdravotných důvodů, pak je zaměstnavatel povinen vyhovět, pokud mu to dovolují provozní možnosti.

Sepsáno podle výkladu paní učitelky Noskové v hodinách Pracovní a obchodní právo. Informace mohou být s časově omezenou platností, jsou bez záruky a při řešení této problematiky je nutné si pročíst aktuální znění příslušných právních předpisů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *