Obchodní právo

– souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním
– odvětví soukromého práva (rovné postavení účastníků)

Prameny obchodního práva
– zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
– zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v otázkách neupravených obchodním zákoníkem – např. pronájem nemovitosti)

Obchodní zákoník

– člení se do tří částí

1. Obecná ustanovení
– podnikání, obchodní rejstřík, obchodní firma, jednání podnikatele, plné moci, obchodní tajemství, podnikání zahraničních osob, obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž

2. Obchodní společnosti a družstva
– v.o.s., k.s., a.s., s.r.o., družstvo

3. Obchodní závazkové vztahy
– uzavírání smluv mezi podnikateli, závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Podnikání

– samostatná činnost provozovaná podnikatelem jeho vlastním jménem na jeho vlastní účet za účelem dosažení zisku
– oprávněnými podnikateli jsou tuzemské i zahraniční osoby fyzické i právnické, které jsou zapsány v obchodním nebo živnostenském rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci (advokáti, notáři,..)

Podnikat lze:

a.)    jako fyzická osoba – za závazky své firmy ručí neomezeně i celým svým majetkem (např. živnostníci)

b.)    jako právnická osoba – snížení rizika svého podnikání – v některých případech ručí za závazky své firmy omezeně nebo vůbec ne (s.r.o., a.s.)

Obchodní rejstřík

Rejstřík, v němž jsou evidovány právnické osoby (obchodní společnosti, družstva, zahraniční společnosti a jiné právnické osoby, o kterých to stanoví zákon) a fyzické podnikající osoby na vlastní žádost.

Vedou jej krajské soudy. Eviduje se zejména obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo (IČ), předmět podnikání, osoby jednající za osobu. Zapisují se i změny a zánik evidovaných osob.

Obchodní firma

– název, pod kterým podnikatel jedná
– musí se odlišovat od obchodních firem ostatních podnikatelů
– obchodní firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení, případně připojení místa nebo druhu podnikání

Jednání za podnikatele

  • fyzická osoba = osobně, zástupce
  • právnická osoba = statutární orgán, zástupce
  • prokurista = zástupce s nejrozsáhlejší plnou mocí

Hospodářská soutěž

– volná hospodářská soutěž
– fyzické a právnické osoby, podílející se na hospodářské soutěži, mají právo volně rozvíjet svou soutěžní činnost, ale nesmí ji zneužívat a musí dodržovat předpisy týkající se zákazu nekalé soutěže.

Nekalá soutěž

Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a může způsobit ostatním soutěžitelům či spotřebitelům újmu. Patři sem:

a.)    klamavá reklama – vyvolává milné představy spotřebitelů o daném výrobku na úkor ostatních soutěžitelů.

b.)    klamavé označování zboží – snaha vyvolat u spotřebitele, že se jedná o zboží od jistého výrobce z jisté oblasti či jistých vlastností

c.)     vyvolávání nebezpečí záměny

d.)    parazitování na pověsti podniku či výrobku – prohlášením, že dané výrobky jsou stejně dobré jako výrobky proslule známého soutěžitele (konkurenta)

e.)    podplácení – za účelem získat výhodu nebo prospěch např. při výběrovém řízení

f.)     zlehčování – např. pomlouváním jiných soutěžitelů

g.)    srovnávací reklama

h.)    porušování obchodního tajemství

i.)      ohrožování zdraví spotřebitelů či životního prostředí

Obrana proti nekalé soutěži

Poškození mohou žádat přiměřené zadostiučinění např. peníze, veřejnou omluvu, náhradu škody eventuálně vydání bezdůvodného obohacení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *