Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby

– podnikající na základě Živnostenského zákona (Živnostníci)
– podnikající na základě jiných právních předpisů (advokáti, lékaři, exekutoři, auditoři, daňový poradci,…)

Právnické osoby

– společnosti osobní – veřejná obchodní společnosti, komanditní společnost
– společnosti kapitálové – a.s., s.r.o.
– družstva
– státní podniky

Živnost

– soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
– Živnost není např. povolání lékařů, auditorů, daňových poradců, advokátů, notářů, činnost bank, výroba a rozvod elektřiny, provozování rozhlasového a TV vysílání, výchova vzdělávání ve školách pronájem nemovitosti, bytu a nebytových prostor
– jedná se o podnikání dle specializovaného zákona pro danou činnost
– živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů) splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

a.) všeobecné
– 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů)

b.) zvláštní
– odborná a jiná způsobilost – pro každý druh živnosti přímo uvedeno v příloze zákona

U fyzické osoby musí dané podmínky splňovat sám podnikatel, pokud nesplňuje může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje. U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu).

Kdy nelze živnost provozovat

– když jsou uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru
– když na majetek podnikatele byl uvalen konkurz
– ani tehdy, pokud byl návrh na konkurz zrušen pro nedostatek majetku

Odpovědný zástupce

– fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je v pracovněprávním vztahu k podnikateli
– musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, musí mít bydliště na území ČR
– pokud není občanem ČR musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka
– nesmí být osoba, které byl soudem uložen zákaz činnosti

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
1. podnikatel – fyzická osoba, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
2. podnikatel – zahraniční fyzická osoba, která nemá na území ČR povolen pobyt, odpovědný zástupcem je většinou člen statutárního orgánu
3. podnikatel – zahraniční právnická osoba – jmenuje jím většinou vedoucího organizační složky umístěné na území ČR

– přestane-li odpovědný zástupce vykonávat svou funkci, musí podnikatel do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a změnu nahlásit na živnostenském úřadě
– jedna osoba může být do funkce odpovědného zástupce jmenována maximálně pro čtyři podnikatele

Rozdělení živností

Odhlašovací
– řemeslné
– vázané
– volné (jediná živnost volná)

Koncesované
Řemeslné živnosti

– vyjmenované v příloze 1 živnostenského zákona
– podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v daném oboru (prokazuje se výučním listem, maturitním vysvědčením, diplomem VOŠ nebo VŠ, uznáním odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

Živnosti vázané

– uvedeny v příloze 2 živnostenského zákona, u každé živnosti jsou uvedeny podmínky odborné způsobilosti
– např. provozování autoškoly, činnost účetních poradců

Živnosti koncesované

– uvedeny v příloze 3 živnostenského zákona
– lze je provozovat pouze na základě udělení koncese, získání koncese je podmíněno splněním požadované odborné a zvláštní způsobilosti (uvedeno jmenovitě u každého oboru)
– např. výroba zbraní, taxislužba, směnárenská činnost, pohřební služba, soukromí detektivové, provoz cestovní kanceláře

Zánik živnostenského oprávnění

– smrtí podnikatele
– zánikem právnické osoby
– rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

Živnostenské úřady vedou živnostenský rejstřík v elektronické podobě: www.mfcr.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *