Tag Archives: POP

Podnik

Definice podnikatele dle obchodního zákoníku

a.)    osoba zapsaná v obchodním rejstříku (např. obchodní společnosti, družstva, fyzické osoby se zapisují povinně jen v některých případech)

b.)    osoba, která podniká na základě živnostenského zákona

c.)     osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékaři, auditoři, advokáti atd.)

d.)    fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů

Podnik – soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání
hmotné složky – budovy, strojem zásoby materiálu a hotových výrobků atd.
nehmotné složky – penězi ocenitelná nehmotná práva a statky – značka firmy, licence, know-how, software atd.
osobní složky – kvalita a schopnosti lidské pracovní síly v podniku zaměstnané

Vše se odráží v ceně podniku. I firmy jsou zbožím, které se prodává a nakupuje a za tím účelem oceňuje (např. fúze).

Podnik – věc hromadná, nelze ji dát do zástavy (ve smyslu zástavního práva k věci podle občanského zákoníku).

Podnikatelské subjekty

Fyzické osoby

– podnikající na základě Živnostenského zákona (Živnostníci)
– podnikající na základě jiných právních předpisů (advokáti, lékaři, exekutoři, auditoři, daňový poradci,…)

Právnické osoby

– společnosti osobní – veřejná obchodní společnosti, komanditní společnost
– společnosti kapitálové – a.s., s.r.o.
– družstva
– státní podniky

Živnost

– soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku
– Živnost není např. povolání lékařů, auditorů, daňových poradců, advokátů, notářů, činnost bank, výroba a rozvod elektřiny, provozování rozhlasového a TV vysílání, výchova vzdělávání ve školách pronájem nemovitosti, bytu a nebytových prostor
– jedná se o podnikání dle specializovaného zákona pro danou činnost
– živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (včetně zahraničních subjektů) splňující podmínky dané živnostenským zákonem:

a.) všeobecné
– 18 let
– způsobilost k právním úkonům
– bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů)

b.) zvláštní
– odborná a jiná způsobilost – pro každý druh živnosti přímo uvedeno v příloze zákona

U fyzické osoby musí dané podmínky splňovat sám podnikatel, pokud nesplňuje může zaměstnat odpovědného zástupce, který je splňuje. U právnické osoby musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce (většinou člen statutárního orgánu).

Obchodní právo

– souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním
– odvětví soukromého práva (rovné postavení účastníků)

Prameny obchodního práva
– zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
– zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v otázkách neupravených obchodním zákoníkem – např. pronájem nemovitosti)

Obchodní zákoník

– člení se do tří částí

1. Obecná ustanovení
– podnikání, obchodní rejstřík, obchodní firma, jednání podnikatele, plné moci, obchodní tajemství, podnikání zahraničních osob, obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž

2. Obchodní společnosti a družstva
– v.o.s., k.s., a.s., s.r.o., družstvo

3. Obchodní závazkové vztahy
– uzavírání smluv mezi podnikateli, závazkové vztahy v mezinárodním obchodu

Zvláštní pracovní podmínky

Pracovní podmínky zaměstnankyň

Těhotné a kojící zaměstnankyně nesmí vykonávat některé druhy práce (určeno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví). Dále zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu pracemi pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé (zaměstnavatel povinen ji převést na jinou práci).

Přestávky na kojení

Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka na směnu – kratší pracovní doba, avšak alespoň polovina týdenní pracovní doby – pouze 1 půlhodinová přestávka na každé dítě do konce 1 roku jeho věku.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Prostřednictvím těchto dohod by zaměstnavatel měl zajišťovat především práce menšího rozsahu, jejichž výkon potřebuje příležitostně a nepravidelně. Zaměstnavatel není povinen rozvrhnout pracovní dobu. Nevztahuje se na ně ustanovení o odstupném, pracovní době a době odpočinku, překážkách v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru a odměně.

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce nesmí být více než 300 hodin v kalendářním roce (započítává se i doba výkonu práce na jiné dohody o provedení práce pro téhož zaměstnavatele). Dohoda musí být uzavřena písemně. Obsahuje především odměnu, druh úkolu a dobu jeho zpracování. Odměna je splatná po vykonání úkolu, případně i průběžně dle dohody.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Povinnosti zaměstnavatele

  • vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce
  • zajišťovat pro zaměstnance závodní preventivní péči
  • poskytovat zaměstnancům bezúplatně ochranné pracovní prostředky a pomůcky, mycí a dezinfekční prostředky
  • seznamovat zaměstnance s bezpečnostními předpisy, ověřovat znalosti zaměstnanců o nich a kontrolovat jejich dodržování
  • zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • stanovit zákaz kouření tam, kde pracují nekuřáci
  • zajistit bezpečnost i všech osob vstupujících s jeho vědomím na pracoviště
  • dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stanovené pracovní postupy
  • při práci ochranné pracovní prostředky

Překážky v práci

a.) na straně zaměstnance

– dočasná pracovní neschopnost – zaměstnanec musí donést potvrzení od lékaře – první tři dny pracovní neschopnost nenáleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu. Od 4. do 21.dne náleží zaměstnanci náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem. Základní povinností zaměstnance je dodržovat režim a dobu vycházek práce neschopného. V případě porušení lze odebrat peněžní dávky nebo při zvlášť hrubém porušení to může být důvod k výpovědi.

– karanténa – zaměstnanec je ve stejném režimu jako při pracovní neschopnosti

– ošetřování člena rodiny nebo dítěte mladšího 10ti let – poskytuje se nejdéle po dobu 9ti dnů. Pokud by bylo třeba zůstat déle, tak není poskytována náhrada mzdy. U závažného případu může lékař vystavit průkaz i v případě staršího dítěte.

Náhrada škody

Zaměstnavatel – povinen odstraňovat závady, které by mohli způsobit ohrožení zdraví či majetku zaměstnanců. Zaměstnavatel je oprávněn z důvodu ochrany majetku provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci na pracoviště vnášejí nebo z něj odnášejí. Nutno dodržovat ochranu osobnosti!  => osobní prohlídku smí provádět pouze osoba stejného pohlaví.

Při náhradě škody z nedbalosti se vždy posuzují okolnosti, za nichž ke škodě došlo a stanoví se náhrada škody, kterou bude povinen uhradit zaměstnanec.

Při nebezpečí ohrožení zdraví či majetku sebe, ostatních zaměstnanců či osob blízkých není zaměstnanec povinen učinit zákrok k odvracení hrozící škody.

Odpovědnost za škody

Odpovědnost zaměstnance

Obecná

zaměstnanec je povinen předcházet škodám na zdraví a majetku. Pokud není tato odpovědnost dodržena, tak se rozlišuje, zda k tomu došlo z nedbalosti nebo úmyslně. U škody způsobené úmyslně nebo u škody způsobená v opilosti nebo pod vlivem omamných látek se hradí veškerá škoda, ke které došlo. Zaměstnavatel musí prokázat vinu zaměstnance. Nedbalost – na základě svojí lenosti nebo z jiného důvodu se neseznámil s podnikovými směrnicemi a v důsledku toho došlo ke škodě nebo opomene vykonat nějakou činnost a firmě vznikne újma. V případě škody způsobené nedbalostí – náhrada maximálně do výše 4,5 násobku průměrného platu (mzdy)

Pracovní doba, dovolená, odměňování,…

Pracovní doba

Pracovní doba je maximálně 40 hodin týdně, u některých provozů 38,75 hodin (dvě směny) nebo 37,5 hodin týdně (nepřetržitý provoz, těžké podmínky, např. v dolech). To platí při plném pracovním úvazku. Rozvržení pracovní doby může být rovnoměrné nebo nerovnoměrné (např. v zemědělství, stavitelství, zdravotnictví).

Pružná pracovní doba – zaměstnanec si sám zvolí začátek a konec pracovní doby, ale každý den musí být minimálně ve stanovenou dobu v práci. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Volitelná pracovní doba – zaměstnanec si volí začátek a konec pracovní doby. Celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Přestávka – nejdéle po 6,5 hod. musí být 30 min. (2×15 min.) přestávka na jídlo a oddech, která se nezapočítává do pracovní doby (nelze na začátku nebo na konci pracovní směny).